காங்கிரசில் இருப்பதே பெருமை.. காங்கிரசை வளர்ப்பதே கடமை..

Tuesday, October 21, 2008

ராஜிவ்காந்தி படுகொலையை நியாயப் படுத்திய துரோகிகளுக்கு தலைவர் தங்கபாலு கண்டனம்

C‰h½†‰ R–²SÖ| LÖjfWÍ RÛXYŸ ÚL.«.RjLTÖ¨ ÙY¸›y|·[ A½eÛL›¥ i½›£TRÖY‰:-

AjgL¡eLÖ‰

CXjÛL ÚTÖ¡¥ pef† R«eh• ATÖ« R–² UeLÛ[ L֐TÖ¼\ R–²SÖ| AWr U¼¿• AWpV¥ RÛXYŸL·, LypL· E·TP G¥ÚXÖ£ÛPV ÚY|ÚLÖÛ[• H¼¿ LÖjfWÍ RÛXYŸLº•, U†‡V AWr•, ‘WRUŸ, U†‡V ÙY¸\° U‹‡¡, ÙNVXÖ[Ÿ BfÚVÖ£• T¥ÚY¿ ˜Û]L¸¥ RjL[‰ LPÛULÛ[ ÙNªYÚ] B¼½ Y£f\ÖŸL·.

CXjÛL›¥ A¥X¥T|• ATÖ« UeLºeh TÖ‰L֐“ ÚR|• C‹R S¥X ÚSW†‡¥ R–²SÖyz¥ BjLÖjÚL C‹‡VÖ«¥ RÛP ÙNšVTyP «|RÛX“¦LÛ[ BR¡†‰•, AYŸLºeh TÖWÖy| ÙR¡«†‰• T¥ÚY¿ ŒÛXL· G|TYŸLÛ[ R–² C]• Uy|U¥X. G‹R J£ N™L˜• AjgL¡eLÖ‰.

LP]•

RÛXYŸ WÖɪLÖ‹‡ CZ“eh LÖWQUÖ] ÙLÖÛX ÙY½VŸL¸Á ‰‡TÖ|TYŸLÛ[ LzT‰ GÁÄÛPV LPÛUVÖh•. AYŸL[‰ ÙNV¥TÖ|L· R|†‰ Œ¿†RTP ÚY|•. C‹‡V U‚¥ C‰ÚTÖÁ\ YÁÙNV¥ BRWYÖ[ŸLºeh CP• A¸TÛR U†‡V, UÖŒX AWrL· BR¡eL ˜zVÖ‰. CXjÛL ‘WopÛ]›¥ U†‡V AWr•, ‘WRUŸ UÁÚUÖLÁpjh• G|†‰ Y£• SPYzeÛLL· S•‘eÛLïy|YRÖL°•, AÛR YWÚY¼TRÖL°• ˜R¥-AÛUoNŸ L£QÖŒ‡ A½«†‰·[ÖŸ.

ÚS¼¿ WÖÚUrYW†‡¥ ‡ÛW EXL†‡]WÖ¥ SP†RTyP ÚTW‚ ÙTÖ‰eiyP†‡¥ LX‹‰ ÙLցP qUÖÁ, A—Ÿ ÚTÖÁ\YŸL· R–³]†ÛR LÖefÁ\ U†‡V AWÛN•, CXjÛL R–ZŸLºeh TÖ‰L֐“ AWQÖLÚY C£‹‰ T¥ÚY¿ SPYzeÛLLÛ[ RjL· LÖX†‡¥ ÙNV¥T|†‡V C‹‡WÖ LÖ‹‡ÛV•, RÛXYŸ WÖɪLÖ‹‡ÛV•, AYW‰ T|ÙLÖÛXÛV ÙLÖoÛNT|†‡•, ŒVÖV• L¼‘†‰• ÚTpVÛR R–²SÖ| LÖjfWÍ YÁÛUVÖL Lzef\‰.

R–³] ‰ÚWÖfL·

NyP†‡¼h “\•TÖ] A‹R YÁ˜Û\ ÚToÛN, U†‡V AWreh G‡WÖ] R–³] ‰ÚWÖfL¸Á A‹ŒÛXTÖyÛP R|†R Œ¿†R ÚYzV‰ JªÙYÖ£ R–³] EQŸYÖ[ŸL¸Á LPÛUVÖh•. ATÖ« R–² UeL¸Á YÖ²°¡ÛUÛV ÙT¼¿†R£• Ne‡ C‹‡V AWreh Uy|ÚU E|. ÙY¿• YÖš NYPÖ¥ ÚTr• Y•TŸLºeh A‹R Rh‡•, E¡ÛU• fÛPVÖ‰. AYŸL[Ö¥ R–ZŸLÛ[ L֐TÖ¼\°• ˜zVÖ‰.

CXjÛL R–ZŸL¸Á ˜µ E¡ÛUeh•, EÛPÛULºeh• AWpV¥ A‹R͉ BfVY¼¿eh• TÖ‰L֐“ ˜V¼p G|†‰ Y£• U†‡V AWreh BRWY¸T‰ ÚNÖÂVÖLÖ‹‡, ‘WRUŸ UÁÚUÖLÁpj BfV RÛXYŸL¸Á LW†ÛR Y¨T|†R R–² UeL·, h½TÖL R–² C] EQŸYÖ[ŸL· AÛ]Y£• JÁ¿Ty| ŒÁ½P ÚY|• GÁ¿ ÙT¡‰• ÚY|fÚ\Á.

நன்றி : தினத்தந்தி.

3 comments:

said...

சாரிங்கணா! எனக்கு சீன மொழி தெரியாது ;-)

said...

Thanks for posting the details.

I just talked to Sudharsanam (CLP president). He has promised to start anti LTTE agitation all over tamilnadu. I have asked him to post the Picture of Rajiv Gandhi's body in Srperumbudhur asking people "Should we support this LTTE who killed our Rajiv". He has promised to do so.Hope this Pro LTTE slogans realise this

said...

Stanjoe.. please give me ur mail id.. my id is blogsking@gmail.com
send me a mail. i want to talk to u.